Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Cho nước Br2 vào dung dịch Z được dung dịch T. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các phát biểu sau:

(1) Chất rắn Y chỉ gồm Fe2O3, Cr2O3.

(2) Dung dịch Z chứa 3 chất tan.

(3) Dung dịch T có màu vàng.

(4) Cho dung dịch HCl dưvào dung dịch Z thu được dung dịch trong suốt.

Sốphát biểu đúng là

A. 2.           B. 1.           C. 4.           D. 3.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
Y gồm Fe2O3 và Cr2O3.

Z gồm Na+, AlO2-, CrO2-, ZnO22-, OH- dư.

T gồm Na+, AlO2-, CrO42-, ZnO22-, Br- và các ion còn dư (nếu có).

(1) Đúng

(2) Sai, Z chưuá 4 chất tan.

(3) Đúng, màu của CrO42-.

(4) Đúng.
trả lời bởi subu