Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).

(b) Nung FeS2 trong không khí.

(c) Nhiệt phân Ca(HCO3)2.

(d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(e) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 (dư).

(g) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là

A. 3.           B. 5.           C. 2.           D. 4.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất

(a) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4

(b) FeS2 + O2 —> Fe2O3 + SO2

(c) Ca(HCO3)2 —> CaO + CO2 + H2O

(d) Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu

(e) Mg + FeCl3 dư —> MgCl2 + FeCl2

(g) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuSO4 —> Cu(OH)2 + BaSO4

ĐÁP ÁN C

trả lời bởi subu