Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Trộn 100 ml dung dịch Na3PO4 với 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X chứa 10,21 gam chất tan. Các chất tan trong dung dịch X là:

A. NaCl, HCl, H3PO4.

B. NaCl, NaH2PO4, H3PO4 .

C. NaCl, Na3PO4, Na2HPO4.

D. NaCl, Na2HPO4, NaH2PO4.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
Bảo toàn khối lượng —> mNa3PO4 = m chất tan – mHCl = 6,56

—> nNa3PO4 = 0,04

nH + nPO43- = 2,5 —> Chất tan là NaCl, NaH2PO4, H3PO4
trả lời bởi subu