Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho 47 gam Cu(NO3)2 và 7,56 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào một bình kín. Nung bình một thời gian thu được sản phẩm gồm chất rắn X và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2. Hòa tan hết X trong 650 ml dung dịch HCl 2M (vừa đủ), thu được dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối và thoát ra 1,12 lít khí Z (đktc) gồm N2 và H2, tỉ khối của Z so với H2 là 11,4. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 72.           B. 71.           C. 73.           D. 70
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
Z gồm N2 (0,04) và H2 (0,01)

Ban đầu: nCu(NO3)2 = 0,25

Bảo toàn O —> nO(X) = 0,25.6 – 0,45.2 = 0,6

—> nH2O = 0,6

Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,02

Dung dịch Y chứa NH4+ (0,02), Cu2+ (0,25 mol), Al3+ và Mg2+ (tổng 7,56 gam), Cl- (1,3)

—> m muối = 70,07
trả lời bởi subu