Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,02 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 2,16 gam kết tủa và dung dịch X chứa 3 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8 gam NaOH vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 6,48 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,40.           B. 4,32.           C. 1,44.           D. 1,60
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
Dung dịch X gồm Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

Bảo toàn N —> nNO3- = 0,16 < nOH- = 0,2 nên OH- dư.

m kim loại trong ↓ = 6,48 – 0,16.17 = 3,76

Bảo toàn khối lượng kim loại:

m + 0,02.56 + 0,05.64 = 2,16 + 3,76

—> m = 1,6
trả lời bởi subu