Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho các chất sau: Metyl acrylat, axit fomic, stiren, crom (VI) oxit, toluen, natri hidrocacbonat, cacbon monooxit, mononatri glutamat, lysin, nitơ đioxit, kali sunfit, natri axetat, silic đioxit, triolein, glucozơ. Số chất tác dụng với dung dịch KOH loãng là

A. 8.           B. 9.           C. 10.           D. 12.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
Các chất tác dụng với KOH loãng: Metyl acrylat (CH2=CH-COOCH3), axit fomic (HCOOH), crom (VI) oxit (CrO3), natri hidrocacbonat (NaHCO3), mononatri glutamat (GluNa), lysin, nitơ đioxit (NO2), triolein.
trả lời bởi subu