Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Hòa tan hết 2,94 gam axit glutamic vào 600 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Cho NaOH vừa đủ vào X thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là ?

A. 7,33.           B. 3,82.           C. 8,12.           D. 6,28
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
nNaOH = 2nGlu + nHCl = 0,1 —> nH2O = 0,1

m muối = mGlu + mHCl + mNaOH – mH2O = 7,33

ĐÁP ÁN A
trả lời bởi subu