Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho hỗn hợp X gồm muối A (C5H16O3N2) và B (C4H12O4N2) tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai muối D và E (MD < ME) và 4,48 lít hỗn hợp Z gồm hai amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là

A. 12,28 gam.           B. 4,24 gam.           C. 5,36 gam.           D. 8,04 gam.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
(C2H5NH3)2CO3 + NaOH —> 2Na2CO3 + 2C2H5NH2 + 2H2O

(COONH3-CH3)2 + 2NaOH —> (COONa)2 + 2CH3NH2 + 2H2O

Khí Z gồm C2H5NH2 (0,08 mol) và CH3NH2 (0,12 mol)

E là muối (COONa)2 (0,06 mol)

—> mE = 8,04 gam

ĐÁP ÁN D
trả lời bởi subu