Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho 70,08 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu, AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1: 12) tác dụng với dung dịch chứa 0,28 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y, khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m1 gam chất rắn Z. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn khan T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được m2 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m1, m2 lần lượt là

A. 46,66 và 11,92.           B. 40,18 và 11,92.

C. 40,18 và 11,76.           D. 46,66 và 11,76.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
X gồm Fe3O4 (0,03), Cu (0,03), AgNO3 (0,36)

Dễ thấy nH+ > 2nO nên Fe3O4 tan hết.

nH+ = 0,28 = 0,03.4.2 + 4nNO —> nNO = 0,01

Sau khi tạo nAgCl = 0,28 thì nAg+ dư = 0,08

Vì nFe3O4 + 2nCu < nAg+ dư + 3nNO nên Cu cũng tan hết và Ag+ vẫn còn dư.

Dung dịch Y chứa Fe3+ (0,09), Cu2+ (0,03), NO3- (0,35 – Theo bảo toàn N), bảo toàn điện tích —> nAg+ = 0,02

Vậy Z gồm AgCl (0,28) và Ag (0,06 – Theo bảo toàn Ag)

—> m1 = 46,66

Cô cạn Y rồi nung thu được T gồm Fe2O3 (0,045), CuO (0,03), Ag (0,02)

—> m2 = 11,76

ĐÁP ÁN D
trả lời bởi subu