Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Hỗn hợp E gồm pentapeptit X, hexapeptit Y, Val-Ala (trong X, Y đều chứa cả Ala, Gly, Val và số mol Val-Ala bằng 1/4 số mol hỗn hợp E). Cho 0,2 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,95 mol NaOH, thu được hỗn hợp muối của Ala, Gly, Val. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 139,3 gam E, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 331,1 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 62%.           B. 64%.           C. 68%.           D. 60%
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
nVal-Ala = 0,05

nE = nX + nY + 0,05 = 0,2

nNaOH = 5nX + 6nY + 0,05.2 = 0,95

—> nX = 0,05 và nY = 0,1

Quy đổi 0,2 mol E thành C2H3ON (0,95), CH2 (a) và H2O (0,2)

—> mE / (mCO2 + mH2O) = (0,95.57 + 14a + 0,2.18) / [44(0,95.2 + a) + 18(0,95.1,5 + a + 0,2)] = 139,3/331,1

—> a = 0,85

—> mE = 69,65

X có xCH2, Y có yCH2 và Val-Ala có 4CH2

—> nCH2 = 0,05x + 0,1y + 0,05.4 = 0,85

—> x + 2y = 13

Do X, Y đều chứa cả Gly, Ala, Val nên x, y ≥ 4

—> x = 5 và y = 4 là nghiệm duy nhất.

Vậy E gồm:

X là (Gly)5(CH2)5

Y là (Gly)6(CH2)4 —> %Y = 59,73% --->ĐÁP ÁN D
trả lời bởi subu