Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Hỗn hợp X gồm 1 mol  amin no mạch hở A và 2 mol amino axit no, mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Nếu đốt cháy một phần hỗn hợp X (nặng a gam), cần vừa đủ 38,976 lít O2 (đktc) thu được 5,376 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 70             B. 60             C. 40             D. 50
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
Dễ thấy A có 2 nhóm -NH2, B có 1 nhóm -NH2 và 2 nhóm -COOH.

Trong a gam X chứa nA = u và nB = 2u

A = ?CH2 + 2NH + H2

B = ?CH2 + 2CO2 + NH + H2

Quy đổi X thành: CO2 (4u), NH (4u), H2 (3u) và CH2 (v)

nN2 = 4u/2 = 0,24 —> u = 0,12

nO2 = 4u/4 + 3u/2 + 1,5v = 1,74 —> v = 0,96

—> mX = 42,48

nHCl = nNH = 0,48

—> m muối = mX + mHCl = 60

ĐÁP ÁN B
trả lời bởi subu