Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ca, CaO, Al và Al2O3 vào nước (dư), thu được 5,6 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 6,944 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được 32,4 gam kết tủa. Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt khác, Cho từ từ dung dịch KOH vào Z, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 55 ml dung dịch KOH 2M. Giá trịcủa m là

A. 23,80.           B. 22,50.           C. 21,68.           D. 22,64
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
Cho KOH vào Z thu được kết tủa nên Z chứa Ca(HCO3)2:

Ca(HCO3)2 + KOH —> CaCO3 + KHCO3 + H2O

0,11……………0,11

nCO2 = 0,31, bảo toàn C —> nCaCO3 = 0,09

Bảo toàn Ca —> nCa = 0,2

m↓ = 32,4 —> nAl(OH)3 = 0,3 —> nAl = 0,3

Bảo toàn electron: 2nCa + 3nAl = 2nO + 2nH2

—> nO = 0,4

—> mX = mCa + mAl + mO = 22,5

ĐÁP ÁN B
trả lời bởi subu