Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Câu 45 (đề Nguyễn Huệ lần 2): X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX > MY > MZ. Đốt cháy 0,16 mol peptit X hoặc 0,16 mol peptit Y cũng như 0,16 mol peptit Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn số mol của H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y và 0,16 mol Z (số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần với giá trị nào nhất:
A. 12% B. 95% C. 54% D. 10%
đã hỏi trong Lớp 12 bởi subu
đã sửa bởi subu

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
CTTQ của X là CnH2n+2-2k+xNxOx+1

X cháy —> nCO2 + (n + 1 – k + x/2)H2O

0,16……….0,16n……0,16(n + 1 – k + x/2)

nCO2 – nH2O = 0,16

—> k – x/2 = 2

Do k = x nên nghiệm thỏa mãn là k = x = 4

Tương tự cho Y và Z. Vậy X, Y, Z đều là các tetrapeptit.

———————————

nX = x và nY = y và nZ = 0,16

—> nNaOH = 4x + 4y + 0,16.4

và nH2O = x + y + 0,16

Bảo toàn khối lượng:

69,8 + 40(4x + 4y + 0,64) = 101,04 + 18(x + y + 0,16)

—> x + y = 0,06

—> nE = x + y + 0,16 = 0,22

—> ME = 317,27 —> Z là (Ala)4 (M = 302)

m(X,Y) = mE – mZ = 21,48

—> M(X,Y) = 358 —> Y là (Ala)3Val (M = 330)

Do (Ala)2(Val)2 = 358 nên X không thể là chất này. Có 2 trường hợp:

TH1: X là (Ala)(Val)3 (M = 386)

m muối = 111(x + 3y + 0,16.4) + 139(3x + y) = 101,04

Kết hợp x + y = 0,06 —> x = y = 0,03 —> Loại, vì theo đề nX < nY

TH2: X là (Val)4 (M = 414)

m muối = 139(4x + y) + 111(3y + 0,16.4) = 101,04

Kết hợp x + y = 0,06 —> x = 0,02 và y = 0,04

—> %X = 11,86%
trả lời bởi subu