Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho 1,37 gam Ba vào 100,0 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,03M thu được chất rắn có khối lượng là.

A. 2,205.       B. 2,565.       C. 2,409.       D. 2,259
đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
nBa = 0,01 —> nBa2+ = 0,01 và nOH- = 0,02

nAl2(SO4)3 = 0,003 —> nAl3+ = 0,006 và nSO42- = 0,009

—> nBaSO4 = 0,009

Nhận xét: nOH- > 3nAl3+ —> Kết tủa đã bị hòa tan một phần

nOH- = 4nAl3+ – nAl(OH)3

—> nAl(OH)3 = 0,004

—> m↓ = mBaSO4 + mAl(OH)3 = 2,409 gam

Đáp án C
trả lời bởi Godfather