Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu được cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là

A. 396,6. B. 409,2. C. 340,8. D. 399,4.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất
Số N trung bình = 3,8/0,7 = 5,4 → Số CONH trung bình = 4,4

→ X có 4 liên kết peptit → X có 6 oxi → Y có 7 oxi

→ Y có 5 liên kết peptit.

X + 5NaOH → Muối + H2O

Y + 6NaOH → Muối + H2O

→ nX = 0,4 và nY = 0,3

X là (Gly)a(Ala)5-a

Y là (Gly)b(Ala)6-b

Khi đó:

nCO2 = 0,4.[2a + 3(5 – a)] = 0,3[2b + 3(6 – b)] → 4a – 3b = 6

→ a = 3 và b = 2 là các nghiệm nguyên.

Vậy X là (Gly)3(Ala)2 và Y là (Gly)2(Ala)4

→ m muối = mX + mY + mNaOH – mH2O = 396,6 gam

Đáp án A
trả lời bởi Godfather