Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích

Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X chứa m gam NaOH và a mol Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

image

Giá trị của m và a lần lượt là

A. 64 và 1,2.          B. 64 và 0,9.

C. 64 và 0,8.           D. 32 và 0,9.

đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất

Đoạn đồ thị nằm ngang ứng với sự tạo thành NaHCO3 —> nNaHCO3 = nCO2 = 1,6

—> nNaOH = 1,6

—> m = 64

Để hòa tan toàn bộ kết tủa cần nCO2 = 3,4

—> 2a + 1,6 = 3,4

—> a = 0,9

Đáp án B

trả lời bởi Godfather