Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Đốt cháy 16,92 gam hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z đều mạch hở (Y, Z có cùng số cacbon) bằng lượng oxi vừa đủ thu được 11,88 gam nước. Mặt khác đun nóng 16,92 gam E cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp. Đun nóng hỗn hợp 2 ancol với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 5,088 gam hỗn hợp 3 ete (hiệu suất ete hóa của mỗi ancol đều bằng 80%). Lấy hỗn hợp muối nung với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 2,25. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là.

A. 63,83%        B. 49,94%         C. 42,55%        D.53,19%
đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất

n ancol = nNaOH = 0,24

—> n ancol pư = 0,24.80% = 0,192

—> n ete = nH2O = 0,096

—> m ancol pư = m ete + mH2O = 6,816

—> M ancol = 35,5

—> CH3OH (0,18) và C2H5OH (0,06)

Trong E:

nH2O = 0,66 —> nH = 1,32

nO = 2nNaOH = 0,48

—> nC = 0,66

Vậy đốt E thu được sản phẩm có nCO2 = nH2O —> E chứa các este no, đơn chức.

Số C = 0,66/0,24 = 2,75 —> X là HCOOCH3

TH1: Y và Z đều có dạng RCOOC2H5

nX = 0,18, nY + nZ = 0,06

nCO2 = 0,18.2 + 0,06n = 0,66 —> n = 5: Loại trường hợp này, vì khi đó Y, Z trùng nhau.

TH2: X là HCOOCH3 (a), Y là RCH2COOCH3 (b) và Z là RCOOC2H5 (0,06)

—> nCH3OH = a + b = 0,18

m khí = 2a + (R + 15)b + (R + 1).0,06 = 0,24.9

—> Rb + 13b + (R + 1).0,06 = 1,8

—> 0,06(R + 1) < 1,8

—> R < 29 —> R = 15

—> a = 0,15 và b = 0,03

Vậy các chất trong E:

X: HCOOCH3 (0,15)

Y: C2H5COOCH3 (0,03)

Z: CH3COOC2H5 (0,06)

—> %X = 53,19%

ĐÁP ÁN D

trả lời bởi Godfather