Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 với tỉ lệ mol tương ứng 8 : 2 : 1 tan hết trong H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 2 muối và 2,6544 lít khí Z gồm CO2, SO2 ở đktc. Biết Y phản ứng tối đa với 0,2m gam Cu. Hấp thụ hoàn toàn khí Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì được a gam kết tủa. Tìm a

A. 11,82          B. 12,18          C. 13,82          D. 18,12
đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất

8a, 2a, a là số mol Fe, FeCO3, Fe3O4 trong X

—> nFe = 13a, nCO2 = 2a và nO = 6a

—> mX = 912a

—> nCu = 2,85a

Bảo toàn electron:

13a.2 + 2,85a.2 = 6a.2 + (0,1185 – 2a).2

—> a = 0,01

—> nCO2 = 0,02 và nSO2 = 0,0985

—> mCaCO3 + mCaSO3 = 13,82 gam

ĐÁP ÁN C

trả lời bởi Godfather