Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Hòa tan hoàn toàn 39,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 , kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,68 lít hỗn hợp Y chứa hai khí có khối lượng 0,9 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 175,82 gam muối khan. Nếu cho 0,245 mol kim loại M tác dụng với Cl2 dư thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 27,195 gam          B. 38,8325 gam

C. 18,2525 gam          D. 23,275 gam
đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất

M khí = 12 —> Có khí H2 —> M là kim loại kiềm hoặc kiềm thổ

Tuy nhiên cô cạn X chỉ thu được muối, không có kiềm —> Kiềm đã tác dụng với NH4NO3 —> Khí còn lại là NH3

Trong Y tính được nH2 = 0,025 và nNH3 = 0,05

Đặt nNH4NO3 dư = a

m muối = 39,2 + 62(0,025.2 + 0,05.8 + 8a) + 80a = 175,82

—> a = 0,18875 mol

Kim loại M hóa trị x. Bảo toàn electron:

x.39,2/M = 0,025.2 + 0,05.8 + 8a

—> M = 20x —> x = 2 và M = 40 (Ca)

nCaCl2 = nCa = 0,245

—> mCaCl2 = 27,195 gam

ĐÁP ÁN A

trả lời bởi Godfather