Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích

Hỗn hợp X gồm 4 peptit mạch hở A, B, C, D có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn m gam X thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 2,92 gam gly-ala, 1,74 gam gly- val; 5,64 gam ala –val; 2,64 gam gly –gly; 11,25 gam gly; 2,67 gam ala và 2,34 gam val. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là:

 A. 27,6         B. 25,6          C. 24,9          D. 25,96

đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất

nGly-Ala = 0,02

nGly-Val = 0,01

nAla-Val = 0,03

nGly-Gly = 0,02

nGly = 0,15

nAla = 0,03

nVal = 0,02

—> nGly = 0,22; nAla = 0,08; nVal = 0,06

—> Gly : Ala : Val = 11 : 4 : 3

A + 2B + 3C + 4D —> [(Gly)11(Ala)4(Val)3]k + 9H2O (1)

—> 18k – 1 < 51 —> k = 1 hoặc 2

Nếu k = 1 —> n(Gly)11(Ala)4(Val)3 = 0,02

(1) —> nH2O = 0,18

Bảo toàn khối lượng —> m = 27,76

Nếu k = 2 —> n(Gly)22(Ala)8(Val)6 = 0,01

(1) —> nH2O = 0,09

Bảo toàn khối lượng —> m = 25,96

ĐÁP ÁN D

trả lời bởi Godfather