Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (đều tạo bởi axit no, đều không có phản ứng cộng với brom trong nước) là đồng phân của nhau. 0,2 mol X phản ứng được với tối đa 0,3 mol NaOH, khi đó tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 37,4 gam. Số cặp este tối đa có thể có trong hỗn hợp X là

A. 1          B. 3          C. 4          D. 5
đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất

X đơn chức và nX : nNaOH = 2 : 3 nên X gồm este của phenol A (u mol) và este của ancol B (v mol)

nX = u + v = 0,2

nNaOH = 2u + v = 0,3

—> u = v = 0,1

—> nH2O = u = 0,1

Bảo toàn khối lượng:

mX + mNaOH = m sp hữu cơ + mH2O

—> mX = 27,2

—> 0,1MA + 0,1MB = 27,2

—> MA + MB = 272

Hai chất là đồng phân nên MA = MB = 136

—> A và B là C8H8O2

A là CH3COOC6H5

B là C6H5-COO-CH3, HCOO-C6H4-CH3 (o, m, p)

—> Có 4 cặp.

ĐÁP ÁN C

trả lời bởi Godfather