Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở tạo bởi cùng một ancol với hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,1 mol CO2 và 15,3 gam H2O. Mặt khác, toàn bộ lượng X trên phản ứng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m có thể là:

A. 20,4.       B. 23,9.       C. 18,4.       D. 19,0.
đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất

Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 1,275

Bảo toàn O —> 2nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

—> nX = 0,25

—> MX = 91,6

Dễ thấy nX = nCO2 – nH2O nên axit phải có 1 nối đôi C=C trong gốc

TH1: X chứa C2H3-COO-CH3 và C3H5-COO-CH3

nNaOH = 0,3; nCH3OH = 0,25

Bảo toàn khối lượng —> m rắn = mX + mNaOH – mCH3OH = 26,9

TH2: X chứa HCOO-CH2-CH=CH2 và CH3COO-CH2-CH=CH2

nNaOH = 0,3; nC3H5OH = 0,25

Bảo toàn khối lượng —> m rắn = mX + mNaOH – mC3H5OH = 20,4

ĐÁP ÁN A

trả lời bởi Godfather