Chào mừng đến với Hoicl.com
0 k thích
Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở có công thức CxHyN5O6 và hợp chất B có công thức phân tử là C4H9NO2. Lấy 0,09 mol X tác dụng vừa đủ với 0,21 mol NaOH chỉ thu được sản phẩm là dung dịch gồm ancol etylic và a mol muối của glyxin, b mol muối của alanin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam hỗn hợp X bằng lượng oxi vừa đủ thì thu được N2 và 96,975 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Giá trị a : b gần nhất với
A. 0,50.      B. 0,76.      C. 1,30.      D. 2,60
đã hỏi trong Lớp 12 bởi Godfather

1 Câu trả lời

0 k thích
Hay nhất

A + 5NaOH → 5Muối + H2O

B + NaOH → Muối + C2H5OH

Đặt ẩn giải hệ tính được nA = 0,03 và nB = 0,06

Quy đổi 0,09 mol X thành:

C2H3ON: 0,15 (Bảo toàn N: nN = 5nA)

CH2: x

H2O: 0,03

C4H9NO2: 0,06

Khi đốt X thì tỷ lệ mX/(mCO2 + mH2O) = 41,325/96,975 = 551/1293

—> (0,15.57 + 14x + 0,03.18 + 0,06.103) / [44(0,15.2 + x + 0,06.4) + 18(0,15.1,5 + x + 0,03 + 0,06.4,5)] = 551/1293

—> x = 0,09

Bảo toàn Na —> a + b = 0,21

Bảo toàn C —> 2a + 3b = 0,15.2 + x + 0,06.2

—> a = 0,12 & b = 0,09

—> nGly : nAla = 4 : 3

ĐÁP ÁN LÀ C

trả lời bởi Godfather