Chào mừng đến với Hoicl.com

Thành viên Godfather

Thành viên trong: 9 tháng (từ ngày 9 tháng 1)
Loại: Quản trị viên
Những quyền đặc biệt: Chọn lại thể loại cho câu hỏi
Sửa câu hỏi
Sửa câu trả lời
Sửa bình luận
Sửa bài viết không cho ai biết
Đóng câu hỏi
Chọn câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi
Xem địa chỉ IP của bài viết nặc danh
Ai đã đánh giá hoặc báo cáo vi phạm bài này
Chấp nhận hoặc bỏ qua bài viết
Ẩn hoặc hiện bài viết
Xóa bài viết ẩn
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của Godfather

Điểm: 6,380 điểm (hạng #2)
Câu hỏi: 42 (đã chọn 33 câu trả lời hay nhất)
Trả lời: 65 (6 câu trả lời hay nhất)
Bình luận: 2
Đã thích : 3 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 3 thích, 0 k thích
Đã nhận: 1 thích, 0 k thích

Tường của Godfather